Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MOLEKYLSPEKTROSKOPIKFK095
Molecular Spectroscopy

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: B4l, B4mb, K4l, K4m. Kursansvarig: Kristofer Modig, kristofer.modig@bpc.lu.se och Jan-Erik Norne, jan-erik.norne@bpc.lu.se, Biofysikalisk kemi. Förutsatta förkunskaper: KFK080 Termodynamik. Prestationsbedömning: Slutbetyg baseras på inlämningsuppgifter, halvtidstentamen och sluttentamen. Dessutom krävs godkända laborationer. Hemsida: http://www.bpc.lu.se/education/kurser.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av två delar. Den första delen ger en grundläggande och generell kvantmekanisk beskrivning av kemisk bindning, molekylspektroskopi och växelverkan mellan strålning och materia med enkla tillämpningar inom optisk (IR, UV/VIS, och fluorescens) spektroskopi. Den andra delen behandlar moderna spektroskopiska tekniker.

Litteratur
Atkins, P W & de Paula, J: Physical Chemistry, 8th ed. OUP 2006. ISBN: 0-19-8700725.
Räkneövningskompendium, Biofysikalisk kemi.
Laborationshandledningar, Biofysikalisk kemi.