Kursplan för

Separationsprocesser
Separation Processes, Basic Course

KETF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B2, K2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om de fysikalisk-kemiska grunderna för olika metoder för separation av lösningar samt tillämpa dessa för val och design av industriella separationsprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika metoder för separation av olika ämnen i gaser, vätskor eller fasta material.

Följande frågeställningar tas upp i kursen:

För att ge kursdeltagarna möjlighet att omsätta sina nyvunna kunskaper på processer i kemisk och bioteknisk industri genomförs fyra projektuppgifter omfattande olika separationsproblem. Projektuppgift 1 redovisas skriftligt och muntligt och de övriga skriftligt.

Tre laborationer genomförs. Laborationerna (två stationslaborationer och en demonstrationslaboration) fokuserar på separationsutrustningars utformning och handhavande och är kopplade till beräkningar av processernas prestanda.

Det läggs en tonvikt på ett ingenjörsmässigt förhållningssätt till problemlösning, vilket är centralt för den praktiserande ingenjören.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen, fyra projektuppgifter som redovisas i tekniska PM samt genom obligatoriskt deltagande i två laborationer.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Lab/projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs aktivt deltagande samt godkända laborationer och projektuppgifter. Delmomentet omfattar: Två laborationer på filtrering/membranseparation och adsorption/kromatografi samt fyra projektuppgifter inom val av separationsmetod, indunstning, adsorption/kromatografi samt torkning
Kod: 0209. Benämning: Separationsprocesser.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: En teoridel samt en beräkningsdel med fyra beräkningsuppgifter

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETF01 Transportprocesser.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KAT030, KAT031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Mattias Alveteg, Mattias.Alveteg@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ketf10/