Kursplan för

Design management 1
Design Management 1

IDEA80, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: KID3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen avser att ge studenterna grundläggande kunskap och förståelse för viss företagsekonomisk terminologi. Den avser att förklara entreprenörskap och företagsekonomi inom designverksamhet och tydliggöra sambanden mellan designprocessen, designföretagets affärsidé och kassaflöden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

1)
-  Ha kännedom om grundläggande begrepp och aspekter av affärsplanering.

-  Ha förståelse för kopplingen mellan designprocessen, dess metoder och designverksamhetens möjlighet att skapa goda relationer med kunder och andra aktörer i verksamhetens omgivning.

-  Ha förståelse för designerns roll i företaget och hur man i praktiken bidrar till en vinstdrivande verksamhet, bl.a. genom ökad förståelse för relationen mellan kostnader och intäkter för både enskilda projekt och verksamheten i stort.

-  Ha grundläggande inblick i principer kring entreprenörskap.

-  Ha viss inblick i problematiken kring avtal mellan kundföretag och designer.

-  Ha kännedom om olika möjligheter att söka sådant externt stöd som finns att tillgå för nyföretagare och entreprenörer.

 2)
- Stifta bekantskap med några av grunderna i varumärkesstrategi, ha grundläggande förståelse för hur dessa relaterar till designprocessen samt erbjudas möjlighet att applicera detta perspektiv på ett designprojekt.

 

Kursinnehåll

Kursen fokuserar huvudsakligen på entreprenörskapsmässiga frågeställningar relaterade till småföretagsmässig designverksamhet. Detta diskuteras ur flera olika perspektiv med hjälp av gäster, gruppövningar och kurslitteratur.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs minst 80% närvaro och aktivt deltagande i gruppuppgiften.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEN30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Carl Lidgard, Carl.Lidgard@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se