Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DESIGN MANAGEMENTIDEN30
Design Management

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: IDEN15. Obligatorisk för: MID2. Kursansvarig: Doktorand Carl Lidgard, Carl.Lidgard@design.lth.se, Industridesign. Förutsatta förkunskaper: IDEA70 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Studenten skall redovisa sina färdigheter i en skriftlig och muntlig fallstudieanalys samt genom aktivt deltagande i fallbaserad undervisning. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
1. Att studenten vidareutvecklar sina färdigheter i design management och kommunicerar med en viss trovärdighet under sina förehavanden med affärsvärlden.

2. Att studenten får stifta bekantskap med grundläggande frågeställningar kring entreprenörskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Ha en solid kunskap vad gäller centrala begrepp i design management.

- Ha en god kunskap kring enklare strategisk analys av företag – både vad gäller interna och externa aspekter – med speciell fokus på hur detta relaterar till design management och produktstrategier.

- Ha grundläggande inblick i principer kring entreprenörskap.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- Ha en trovärdig framtoning vad gäller sin hantering av design management-begrepp och frågeställningar.

- Kunna lokalisera och hantera viss företagsinformation som ej i sig är riktad mot designers som mottagare och utifrån denna identifiera design-relaterade möjligheter .

- På ett djupare plan tillsammans med företagspersoner identifiera och diskutera aspekter av företags strategiska affärsutveckling – inte minst sådant som kan påverka det egna arbetet med produktutveckling – samt bidra med egna insikter kring design management-funktionen i företag och kring design som strategisk resurs.

- Kunna själv strukturera och på ett övertygande vis kommunicera resultat av sådan analys.

- Ha grundläggande förmåga kring att identifiera och uppsöka sådant externt stöd som finns att få för nyföretagare och entreprenörer.

Innehåll
Företags strategier och relation till design diskuteras ur flera olika perspektiv med hjälp av gäster, fallföretagsstudier, fallbaserad undervisningsmetod och kurslitteraturen.

Med ’design’ avses olika fysisk gestaltning av företagsstrategier i produktform, miljöer, kommunikationsmaterial mm. ’Design management’ avser ledning och ansvar för företagets olika designområden.

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på två områden: dels utveckling av djupare strategiskt tänkande och dels att introducera entreprenörskap som företeelse.

Litteratur
K Best - The Fundamentals of Design Management, AVA Accademia
D Hands - Vision and Values in Design Management, AVA Accademia
R Verganti - Design-driven Innovation, Harvard Business Press
M Bruce and J Bessant Design in Business - Financial Times, Prentice Hall
Artiklar ifrån dagspress och övrigt kompendiematerial