Kursplan för

Designerns verktyg
Designer Tools

IDEA35, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: MD2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att träna de väsentliga teknikerna för designprocessen samt förmågan att kunna presentera ett designkoncept. Vidare är syftet att ge en handfast förståelse för relationen form/teknik/material utifrån en samtida industridesignkontext.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kursinnehåll

Kursen startar med en översiktlig genomgång av modern industridesignhistoria.

Skiss- och 2D tekniker introduceras och övas.

Träningen i verkstadsteknik utökas med tekniker speciella för modellbyggeri. Grafisk formgivning introduceras och tränas med inriktning på produktgrafik.

Efter översiktliga teori- och kunskapsgenomgångar bygger kursen på att studenten under handledning själv tränar olika arbetsmoment.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av inlämning av övningsuppgifter. För betyget 3 krävs godkänt på alla uppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE180, idea01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karl-Axel Andersson, Karl-Axel.Andersson@design.lth.se
Hemsida: http://www.industridesign.lth.se