Kursplan för

Genus i naturvetenskap och teknik
Gender in Science and Engineering

GEMF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-22

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E2, F2, I4, K4, KID2, L4, M4, MD4, MID1, N3, Pi4, RH4, V4, W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall skaffa sig en större förståelse för genusperspektivets betydelse i deras ämnesstudier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna beskriva genusrelationer i ett historiskt och samtida perspektiv

identifiera och applicera centrala begrepp och teorier inom genusvetenskap

beskriva forskning och undersökningar om genusperspektivet i naturvetenskap och teknik

analysera någon del av sin utbildning från ett genusperspektiv

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

utvärdera någon del av sin utbildning ur ett genusperspektiv

använda ett kritiskt tänkande kring samhällsstrukturer knutna till genus

analysera litteratur inom genusvetenskap

skriftligen och muntligen rapportera resultat av en genusgranskande undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa en förståelse för genusperspektivets betydelse i undervisning och pedagogik inom naturvetenskap och teknik

Kursinnehåll

1) Genusvetenskaplig introduktionskurs

Denna del skall ge kort teoretisk introduktion till ämnet genusvetenskap, där olika teorier inom genusforskningen presenteras. Genus som begrepp och analytiskt redskap diskuteras, liksom begreppen femininitet och maskulinitet. Med maktförhållande och social konstruktion som utgångspunkt behandlas studentliv, vardagsliv och arbetsliv med särskilt fokus på områdena teknik och naturvetenskap. Även begreppet jämställdhet kommer att diskuteras och aktuell forskning inom området genusteori, teknik, naturvetenskap och lärande presenteras.

2) Projekt

Denna del består av ett projektarbete där man gruppvis studerar en del av utbildningen ur genusperspektiv. Avslutas med en muntlig och en skriftlig presentation.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Närvaro på minst 80% av lektioner/seminarier/föreläsninger. Kontinuerlig examination i form av litteraturstudieuppgifter. Muntlig och skriftlig redovisning av projekt.

Delmoment
Kod: 0107. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning.
Kod: 0207. Benämning: Inlämningsuppgifter och närvaro.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Antal kvarvarande poäng till civilingenjörsexamen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 5 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: TEK175

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Tomas Brage, Tomas.Brage@fysik.lu.se
Kursansvarig: Sara Goodman, Sara.Goodman@genus.lu.se
Övrig information: Kursen genomförs huvudsakligen av lärare från genusvetenskapligt centrum. Inbjudna inspirationsföreläsare kommer att delta. Kursen samkörs med motsvarande kurs på naturvetenskaplig fakultet och ges kvällstid.