Kursplan för kalenderåret 2006
GENUS I NATURVETENSKAP OCH TEKNIKTEK175
Gender in Science and Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: F2, N2, Pi2. Kursansvarig: Tomas Brage, Tomas.Brage@nuclear.lu.se, Fysiska inst (MN). Förkunskapskrav: Minst ett års studier vid LTH. Prestationsbedömning: För godkänt krävs minst 80% närvaro på föreläsningar och projektmöten var för sig, godkända inlämningsuppgifter (på teoridelen), samt godkänt projektarbete med skriftlig och muntlig presentation. Möjlighet till muntlig presentation ges en gång per termin. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat till sexton. Urvalskriterium: Antal avklarade poäng inom civilingenjörsutbildningen. I kursen medverkar lärare från olika naturvetenskap- och teknikämnen samt lärare inom området genusvetenskap. Hemsida: http://utbildning.fysik.lth.se.

Mål
Målsättningen med kursen är att ge en insikt om genusperspektivets betydelse inom studentens ämnesstudier.

Kunskapsmål

Färdighetsmål

Innehåll
1) Genusvetenskaplig introduktionskurs 2 p

Denna del skall ge kort teoretisk introduktion till ämnet genusvetenskap, där olika teorier inom genusforskningen presenteras. Genus som begrepp och analytiskt redskap diskuteras, liksom begreppen femininet och maskulinitet. Med maktförhållande och social konstruktion som utgångspunkt behandlas studentliv, vardagsliv och arbetsliv med särskilt fokus på områdena teknik och naturvetenskap. Även begreppet jämställdhet kommer att diskuteras och aktuell forskning inom området genusteori, teknik, naturvetenskap och lärande presenteras.

2) Projekt 3 p

Denna del består av ett projektarbete där man gruppvis studerar en del av utbildningen ur genusperspektiv. Projektet genomförs under 3 av 4 läsperioder med projektuppföljningsmöte var tredje vecka. Avslutas med en muntlig och en skriftlig presentation.

Litteratur
Enligt lista som sammanställts på institutionen och finns tillgänglig via hemsidan minst 5 veckor innan kursstart.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig presentation av projekt.

Kod: 0206. Benämning: Inlämningsuppgifter och närvaro.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: 80% närvaro på föreläsningar och projektgenomgångar, samt godkända inlämningsuppgifter.