Kursplan för

Datorseende, projektdel
Computer Vision, Project

FMA272, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2011-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4, D4-bg, E4, E4-bg, F4, F4-bg, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA270.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA270.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA270.

Kursinnehåll

Se FMA270.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt projekt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA271

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Övrig information: Detta är en komplettering av kursen FMA270 Datorseende med ett projekt.