Kursplan för

Matristeori, projektdel
Matrix Theory, Project

FMA125, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2011-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: D4, E4, E4-bg, E4-ra, F4, Pi3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA120.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA120.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA120.

Kursinnehåll

Se FMA120.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt på projektrapport och muntlig redovisning, enskilt eller i grupp om två. Opponering på annans rapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA121

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Övrig information: Detta är en komplettering av kursen FMA120 Matristeori med ett projekt.