Kursplan för

Optimal signalbehandling
Optimum Signal Processing

ETTN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-ssr, D4, D4-ssr, E4, E4-mt, E4-bg, E4-ssr, F5, F5-ssr, MWIR2, Pi4, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper i statistisk signalbehandling och behandlar teorin kring optimala metoder och hur dessa kan tillämpas. Det traditionella sättet att designa filter, vilket vanligen utgår ifrån en specifikation av ”passband/spärrband”, överges och istället baseras designen på egenskaperna hos en informationsbärande signal störd av brus.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Följande moment tas upp i kursen: matriser, stokastiska processer, spektral faktorisering. Signalmodellering (IIR/FIR) med bl.a. Prony´s metod. Normalekvationen och Levinson-Durbins rekursiva lösningsmetod, latticefilter. Estimering av reflektionskoefficienter, m.h.a. Burgs algoritm. Optimala filter (”Wiener”) med FIR/IIR-struktur, linjär prediktion, brusundertryckning. Spektralskattning med icke-parametriska metoder. Egenvärdesbaserade algoritmer för skattning av diskreta frekvenskomponenter (Pisarenko, MUSIC m.fl.). Tillämpningsområden: Filter för optimal störundertryckning används inom en stor mängd områden som t.ex. mobil kommunikation, akustisk signalbehandling, analys av bioelektriska signaler (EEG, EKG m.fl.), design av hörapparater, analys av seismiska signaler m.m. Spektralskattning har likaledes ett mycket brett tillämpningsområde. Snabba algoritmer har stor betydelse för VLSI-design.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker i form av sluttentamen samt genom delprov under kursens gång. Slutbetyg erhålls då tentamen inkl delprov och laborationer är godkända.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Optimal signalbehandling.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0212. Benämning: Projekt i signalbehandling.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektrapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital signalbehandling eller ETI265 Signalbehandling i multimedia eller EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETT074

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Bengt Mandersson, Bengt.Mandersson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ett074
Övrig information: Stödundervisning på engelska kan ges vid behov.