Kursplan för

Signalbehandling - teori och tillämpningar
Signal Processing - Theory and Applications

EITF15, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Dagligen använder vi utrustning där signaler lagras och behandlas i digital form. Från den enkla digitala signalbehandlingen som sker i en CD-spelare till avancerad komprimering i t.ex. MP3 kodning av musik, kodning av tal i GSM, digital video för DVD, bildbehandling, etc. Kursen ger grundläggande kunskaper i digital signalbehandling och kunskaper om signalers frekvensegenskaper och frekvensinnehåll. Fokus läggs på analys av digitala signaler. Tillämpningar på signalbehandling kommer att hämtas från områdena Kommunikation, Multimedia, Medicin, samt Biologi och Ekonomi

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar tidsdiskreta signaler och system. Hjälpmedel som beskrivs är Fouriertransform, Diskret Fourier Transform (DFT) och Z-transform. Begrepp som frekvens- och systemfunktion introduceras samt olika typer av enkla filter. Digital signalbehandling av analoga signaler via A/D- och D/A-omvandling presenteras samt några olika strukturer för implementering av digitala filter. En rad tillämpningar, som t.ex. behandling av signaler från hjärtat och hjärnan (EKG och EEG), talsignaler och bilder tas upp på laborationerna. Här studeras också enkla filter och samband mellan amplitud- och fasfunktion och poler och nollställen; olika signaler filtreras med hjälp av en digital signalprocessor (DSP). Matlab används som beräkningsverktyg i laborationerna.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker i form av sluttentamen samt genom delprov under kursens gång. Slutbetyg erhålls då tentamen inklusive delprov och laborationer är godkända.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Digital signalbehandling.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH.
Kod: 0209. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF01 Funktionsteori, FMAF05 System och transformer, FMS045 Stationära stokastiska processer.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS040, ETT080

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Martin Stridh, martin.stridh@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf15