Kursplan för

Adaptiv signalbehandling
Adaptive Signal Processing

ETTN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-ssr, D4, D4-ssr, E4, E4-bg, E4-ssr, F5, F5-ssr, MWIR2, Pi4, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursen ger lösningsmetodiker för problem inom signalbehandling där system behöver ställa in sig själv och kunna följa förändringar i sin omgivning. Studenten skall ges tillräckliga insikter om teori och handhavande för att självständigt kunna formulera det matematiska problemet, lösa det och implementera lösningen för användning med verkliga signaler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna och förstå och ha en helhetsbild i adaptiv filter teori.

kunna tillämpa de vanligaste metoderna på verkliga problem och verkliga signaler (MATLAB-nivå)

kunna formulera matematiska problem inom området utifrån situationsbeskrivningar.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna förstå principerna för de vanligaste metoderna (LMS och RLS med varianter).

kunna beräkna/beskriva konvergens- och stabilitetsegenskaper för dessa metoder.

kunna beskriva/rita upp de vanligaste inkopplingsstrukturerna för adaptiva filter och dess egenskaper

kunna ställa in de parametrar som behövs för att algoritmerna ska fungera

kunna överblicka/beräkna konsekvenserna av att en algoritm används i heltalsaritmetik

kunna implementera egna adaptiva filter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Områden som behandlas är:

Grundläggande om adaptiva filter

LMS-filter familjen

RLS-filter familjen

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyget är baserat på tentamen i slutet av kursen. Slutbetyget kan påverkas ett halvt steg uppåt om fullständigt löst frivillig inlämningsuppgift lämnas in (mitten av läsperioden). Möjligheten att göra inlämningsuppgiften finns bara vid detta tillfälle och resultatet gäller även under omtentamen under första året från ordinarie tentamen.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Adaptiv signalbehandling.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0212. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektrapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital signalbehandling eller ETI265 Signalbehandling i multimedia eller EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETT042

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Martin Stridh, martin.stridh@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ett042
Övrig information: Övningarnas indelning: övningar 14 tim, MATLAB-övningar 14 tim. Antal laborationer: 2 à 4 tim.