Kursplan för

Avancerad telekommunikation
Advanced Telecommunication

ETSN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Obligatorisk för: MWIR1
Valfri för: C4, C4-ks, D4, D4-ks, E3, E3-ks, I4, I4-pvs
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en djup förståelse för och gedigna kunskaper om konstruktion av avancerade system för trådlös kommunikation gällande såväl publika system (GSM, W-CDMA, LTE), som tekniker för trådlösa lokala nätverk (WLAN, Bluetooth, Ad-Hoc- och mesh-nätverk). Studenterna skall vidare ges kunskaper om hur tjänster implementeras i mobila terminaler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en djup förståelse för de principer och tekniker som utgör grunden för mobil kommunikation och dess system. Kursen omfattar såväl publika system (GSM, W-CDMA, LTE), som tekniker för trådlösa lokala nätverk (WLAN, Ad-Hoc- och mesh-nätverk). Kursen ger också en insikt i hur dessa system mer och mer integreras, fördelar och nackdelar samt problem och deras lösning i samband med denna integrering.

Kursen är uppbyggd av två moduler:

* 2:a och 3:e generations mobila system, trådlösa lokala nät så kallade WLAN samt en kort orientering om mobila system bortom 3G.

* Praktisk implementering av tjänster i mobila system.

Mer detaljerat innehåller kursen följande moment:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänt på alla tre delproven. Kursens slutbetyg utgår från betyget på den skriftliga tentamen. Väl genomförda moment på projektet kan höja (ej sänka) slutbetyget.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0211. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Implementering av tjänster i mobila terminaler

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETS052 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS190

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ulf Körner, ulf.korner@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsn01