Kursplan för

Avancerad analog design
Advanced Analogue Design

ETIN75, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: E3, E3-dpd, MSOC1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen är en fortsättning på analog elektronik och ger en fördjupning i konstruktion av negativt återkopplade förstärkare. Förstärkare är hjärtat i analoga system, därför är teorin tillämpbar även för andra analoga system. Kursen ger en komplett designmetodik för förstärkare. Flera aspekter tas upp tex brus och frekvenskompenseringsmetoder. Kursen goda grunder för fortsatta studier i analog- och radiospåren samt grunder i reglerteori.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens huvudmål är att lära ut syntes av högpresterande negativt återkopplade förstärkare med hjälp av strukturerad konstruktionsmetodik. Kursen behandlar brus, distorsion, bandbredd och biasering.

Brus:
Behandlar brusets ursprung, beräkning av ingångsbrus och optimering av brusprestanda.

Distorsion:
Hur distorsion uppkommer och distorsionsgodhetstal; Distorsionen beskrivs med hjälp av potensserier och klippning; Optimering av strömbudget och inverkan av lokal återkoppling.

Bandbredd:
Estimering av maximal bandbredd; Phantom-zero och pole-split studeras som avancerade metoder för frekvenskompensering.

Bias;
Biasering av flerstegsförstärkare; Realisering av biaskällor samt global biasåterkoppling.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer. Betyget sätts efter resultatet på tentamen. Två ordinarie omtentamina ges men laborationer ges endast en gång per år.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Avancerad analog design.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0213. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0313. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ETI290

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Bertil Larsson, bertil.larsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti290
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.