Kursplan för

Algoritmimplementering
Algorithm Implementation

EDAF15, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi3
Valfri för: D4, D4-is, D4-pv, F4, F4-bs
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens huvudsyfte är att studenterna ska lära sig en metodik för att hitta en fördelaktig version av en algoritm och att maximera prestanda vid implementering av denna. För att nå detta huvudsyfte är två andra syften med kursen att studenterna ska ha kunskaper dels (1) om programspråket ISO C11 med fokus på vilka språkkonstruktioner som ofta blir effektiva och/eller påverkar portabilitet, och dels (2) om modern datorarkitektur, ur programmerarens synvinkel, med fokus på mikroprocessorer och cacheminnen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

ISO C11, GNU debuggern GDB, Valgrind, profileringsverktygen GPROF, OPROFILE och GCOV, pipelinade mikroprocessorer, Cellprocessorn, cacheminnen, användning av simuleringsverktyg för prestandaanalys, implementering av matematiska funktioner för processorer med eller utan hårdvarustöd för flyttal.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, godkända datorlaborationer samt godkänd inlämningsuppgift. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA115

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Skeppstedt, jonas.skeppstedt@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaf15