Kursplan för

Datorgrafik
Computer Graphics

EDA221, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4, D4-bg, E4, E4-bg, F4, F4-bg, L5-gi, Pi4, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Att ge grundläggande kunskaper om metoder och tekniker inom 3D datorgrafik samt praktisk erfarenhet av grafikprogrammering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Konstruktion av geometriska objekt. Beskrivning och beräkning av objektrörelse. Användarinteraktion. Översättning av geometri från 3D-rymd till bildskärm. Modellering av ljus och ytmaterial. Mappnings- och bufferttekniker.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända redovisningsuppgifter är ett krav för att få deltaga i tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på den skriftliga tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA220

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, Studierektor-tekn@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/eda221