Kursplan för

Nätverksprogrammering
Network Programming

EDA095, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C2, C3
Valfri för: D4, D4-ks, F4, L4-gi
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Datorkommunikation har med introduktionen av Internet blivit ett allt mer centralt verktyg för implementation av avancerade datatjänster. Kursen ger en översikt över grunderna för hur man skriver applikationsprogram som kommunicerar över nätverk och fungerar som en startpunkt för vidare fördjupning inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

De i kursen ingående laborationerna och projekten har till syfte att låta studenterna tillämpa tidigare programmeringserfarenheter i en nätverksbaserad omgivning.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Obligatoriska moment: laborationer och projekt. För deltagande i tentamen krävs att laborationerna är godkända. För godkänt betyg på kursen krävs dessutom godkänt projekt. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda laborationer och projekt. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer och ett obligatoriskt projekt.
Kod: 0212. Benämning: Tentamen i nätverksprogrammering.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För att få deltaga i tentamen krävs fullgjorda laborationer.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA090

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Roger Henriksson, Roger.Henriksson@cs.lth.se
Kursansvarig: Professor Pierre Nugues, Pierre.Nugues@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/eda095