Kursplan för

Arkitekturhistoria III – den historiska arkitekturens estetik
History of Architecture III – The Aesthetics of Historical Architecture

AHIF01, 2 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse av den historiska arkitekturens gestaltningsprinciper och praktik med tillämpningar på olika historiska arkitekters skrifter och utförda byggnader. Kursen syftar dessutom till att öka förståelsen för estetiska principer i arkitekturutövningen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av en föreläsningsdel under höstterminen som kan ses som en förberedelse för vårterminens studieresa till Italien.

I kursen presenteras och diskuteras några olika historiska arkitekter, deras skrifter och utförda byggnader. I föreläsningsform presenteras grundläggande historisk-estetiska begrepp (symmetri, proportion, rytm, takt, färg etc) genom texter av kända och inflytelserika författare/arkitekter och deras tillämpning belyses med många praktiska exempel. Det är alltså inte fråga om att enbart förmedla teoretiska kunskaper, utan också att påvisa vad begrepp och teorier betytt i verkligheten.
Undervisning sker genom föreläsningar. För godkänt krävs aktivt deltagande i samtliga moment.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt krävs närvaro på 80% av föreläsningarna.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AHI011, AHI021

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Anna Maria Blennow, Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen utgör en fördjupning i arkitekturhistoria.