Kursplan för läsåret 2007/2008
ARKITEKTURHISTORIA IAHI011
History of Architecture I

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AHIA01 och AHIF01. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetslektor Anna Maria Blennow, Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt krävs närvaro på övningarna och godkänd skriftlig tentamen. Närvaro på 80% av schemalagd undervisningstid är också ett krav. Övrigt: Kursen ges vartannat år för studenter i både första och andra årskurserna.

Syfte
Kursen ger en översikt i svensk och europeisk arkitektur- och trädgårdshistoria från företrädesvis modern tid.

Syftet är att ge studenterna en historisk medvetenhet och en referensram inom arkitekturhistorien, användbar såväl vid deras projekterande verksamhet som i diskussioner och kulturella kontakter med omvärlden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Struktur
Kursen består av en föreläsningsserie som sträcker sig över hela höstterminen med två föreläsningar i veckan. En övning finns inlagd i trädgårdsdelen, samt för ettorna en inledande exkursion till Danmark.

Beskrivning
Kursen inleds för ettorna med en exkursion till Frilandsmuseet i Brede, Köpenhamn, för att studera äldre nordisk träbyggnadsteknik, följt av en föreläsning om äldre stenbyggnadsteknik. Därefter en introduktion till den äldre arkitekturhistorien (som tvåorna redan läst) innan den gemensamma föreläsningsserien för ettor och tvåor tar vid. Denna behandlar arkitekturhistorien och trädgårdskonstens historia från industrialismen, alltså c:a 1800, fram till nutid. I trädgårdsdelen finns en projekteringsövning inlagd.

Litteratur
Anna-Maria Blennow: Europas trädgårdar, Signum förlag 1995, 2:a uppl 2002. sid 253-374.
Olle Svedberg: Arkitekternas århundrade. Europas arkitektur 1800-talet. Arkitektur förlag.
Olle Svedberg: Planerarnas århundrade. Europas arkitektur 1900-talet. Arkitektur förlag.