Kursplan för

Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II
Applied Aesthetics, Visual Communication Ability, Part II

AFO245, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av fyra övningar. Varje övning startar med en introduktionsföreläsning och avslutas med en genomgång.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Forskare Anna Petersson, Anna.Petersson@arkitektur.lth.se