Kursplan för

Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I
Applied Aesthetics, Visual Communication Ability, Part I

AFO240, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att träna studenternas konstnärliga förmåga för att öka förutsättningarna för fortsatt träning av färdigheterna i visuell kommunikation och kreativ gestaltning av design. Kursen ska utveckla förmågan att utnyttja personliga, unika upplevelser och erfarenheter i den visuella kommunikationen. Dessutom påbörjar kursen en utvecklingsprocess som gradvis under utbildningen ska stärka studenternas förmåga att konstruktivt reflektera över egna och andras arbeten och börja bygga upp ett personligt förhållande till estetisk kvalitet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Beskriva grundläggande konstnärliga redskap och tekniker.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

På ett konstnärligt tränat sätt kunna översätta en tredimensionell situation i en tvådimensionell bild, exempelvis en teckning eller en målning.

Inom ramen för en given uppgift kunna göra ett medvetet konstnärligt tillägg till ett offentligt rum.

Vid en genomgång inför lärare och kurskamrater muntligt presentera ett projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

I undervisningen och vid genomgångar visa en lyhördhet för konstnärliga och estetiska värderingar och kvalitetsbedömningar av bilder.

Kursinnehåll

I praktiska tecknings- och målningsövningar tränas studenternas förmåga att se och avbilda människor och föremål. Särskilt betonas sambandet och förhållandet mellan bildens två dimensioner och den tredimensionella verkligheten. Kursen innehåller också en övning som tränar konstnärlig gestaltning i ett tredimensionellt rum, exempelvis en offentlig plats. Övningarna introduceras tillsammans med föreläsningar som klargör den visuella kommunikationens grundläggande villkor.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt måste studenten ha lämnat in godkända övningsuppgifter och deltagit i genomgångarna av dem. Vidare krävs 80% aktiv närvaro vid övningar och föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: universitetslektor Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se
Hemsida: http://www.formlara.lth.se/utbildning/industridesignprogrammet/