Kursplan för

Ljus och färg
Light and Colour

AAMA01, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar som redovisar främst miljöpsykologisk forskning om betydelsen av ljus och färg för människors upplevelser och välbefinnande. Föreläsningarna kompletteras med seminarier med externa experter om kursspecifika relevanta problem, t.ex. olika ljuskällor, färgtrender, och följs upp med ett studiebesök på en armaturfabrik samt mätövningar.

Följande moment ingår:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och övningar. Hemtentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AAM030

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: docent Thorbjörn Laike, thorbjorn.laike@mpe.lth.se
Hemsida: http://www.arkitektur.lth.se/