Kursplan för läsåret 2007/2008
LJUS OCH FÄRGAAM030
Light and Colour

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AAMA01 och IDEA50. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Docent Jan Janssens, jan.janssens@arkitektur.lth.se och Docent Thorbjörn Laike, thorbjorn.laike@mpe.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar, övningar och delpresentationer. Framställning samt presentation av en fungerande belysningsarmatur som bedöms utifrån angivna kriterier. Hemsida: http://www.arkitektur.lth.se/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av föreläsningar som redovisar främst miljöpsykologisk forskning om betydelsen av ljus och färg för människors upplevelser och välbefinnande. Föreläsningarna kompletteras med seminarier med externa experter om kursspecifika relevanta problem, t.ex. olika ljuskällor, färgtrender, och följs upp med ett studiebesök på en armaturfabrik samt mätövningar. I kursen ingår också en individuell designuppgift kring en specifik belysningssituation som genomförs med hjälp av kurslitteratur, individuell handledning och två vägledande delgenomgångar i grupp. Uppgiften presenteras och försvaras vid slutgenomgången.

Följande moment ingår:

Litteratur
Obligatorisk:
Liljefors, A. & Ejhed. J. Bättre belysning. Byggforskningsrådet, 1990. ISBN 9154052076
Fördjupning:
Fridell Anter, K. (red.), Forskare och praktiker om färg – ljus - rum. Formas, 2006. ISBN 9154059666
Hård, A., Küller, R., Sivik, L. & Svedmyr, Å. Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Färgantologi bok 2. Byggforskningsrådet, 1995:5.
Hjertén, R., Mattsson, I & Westholm, H. Ljus inomhus. Arkus, 2001:38.
Küller, R. Planning for Good Indoor Lighting. Building Issues, 14 (1), Lund University, 2004.
Starby, L. En bok om belysning. Ljuskultur, 2003. ISBN 9163135299