Kursplan för

Flerpilotssamarbete
Multi Crew Pilot Operations

FLYU55, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-11-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att öka medvetenheten och kunskapen kring mänskligt beteende, kommunikation, ledarskap och sammarbete och att kunna sätta dessa kunskaper i ett flygrelaterat sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar ett antal timmar syntetisk flygträning. Kursen innehåller:

  1. Introduktion och genomgång av simulator för flerpilotsutbildning samt genomgång av grunderna för flerpilotssamarbete
  2. Syntetisk flygträning i flerpilotssystem under normal flygning och med motorbortfall
  3. Hantering och övning av nödåtgärder och nödsituationer i flerpilotssystem
  4. Övningar av flerpilotssamarbete under routeflygning
  5. Teoretiska genomgångar av flerpilotssamarbete

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Undervisningen sker i form av obligatoriska, praktiska övningar i hjälpmedel för syntetisk flygträning och obligatorisk klassrumsundervisning med användning av CASE-metodik, gruppdiskussioner och föreläsningar. För godkänt betyg på kursen krävs, att varje i kursen ingående simulatorpass, som samtidigt är ett praktiskt prov, genomförts med godkänt resultat. Varje praktiskt prov måste genomföras med godkänt resultat innan studenten kan gå vidare till nästa pass. För icke godkända simulatorpass kommer upp till två nya pass att medges. Om simulatorpasset fortfarande inte genomförts med godkänt resultat ska ny examinator utses för ett sista omprov.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Hemsida: http://www.tfhs.lu.se
Övrig information: Delmoment 1: Undervisningen sker i form lärarledd teoretisk undervisning kompletterad med datorstödd undervisning och självstudier. Delmoment 2: Undervisningen sker i form av träning i simulator. Varje träningstillfälle inleds och avslutas med teoretisk genomgång av träningstillfället.