Kursplan för

Prestanda och färdplanering
Flight Performance and Planning

FLYU35, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-11-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Efter kursen ska den studerande ha en förståelse för hur de tre delmomenten: prestanda, vikt och balans, och färdplanering påverkar och interagerar med varandra och en flygning. Den studerande ska med utgångspunkt i nämnda ämnen kunna planera en flygning som uprätthåller kraven på flygsäkerhet och flygekonomi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delmoment; Prestanda, Vikt och balans, och Färdplanering. Delmomenten kan läsas i godtycklig ordning.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska föreläsningar och övningar. Examination för varje del sker i form av internetbaserade eller klassrumsbundna Progress Tests. Kursen avslutas med ett Final Test, på utbildningsorten, för varje delmoment. För godkänt krävs godkänt resultat på samtliga Progress Tests samt minst 75 % rätt på genomförda Final Tests.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och självständiga övningar.