Kursplan för

Allmän flygplanslära
Aircraft General Knowledge

FLYU30, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-11-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger den studerande en förståelse flygplans sammansatta system och låta den studernade på ett korrekt sätt tolka och förstå flygplanets begränsningar och situation och utifrån dessa göra val vilka bibehåller en hög flyksäkerhetsnivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Delmoment 1 - System, elektronik och motor:

Delmoment 2 - Instrument:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Delmoment 1 - System, elektronik och motor:

Delmoment 2 - Instrument:

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Delmoment 1 - System, elektronik och motor:

Delmoment 2 - Instrument:

Kursinnehåll

Kursen behandlar flygplanets tekniska uppbyggnad och system och är indelad i två delmoment:

  1. System, elektronik och motor
  2. Instrument.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska föreläsningar och övningar. Examination för varje del sker i form av Internetbaserade eller klassrumsbundna Progress Tests. Kursen avslutas med ett Final Test, på utbildningsorten, för varje delmoment. För godkänt krävs minst 75 % rätt på genomförda Progress test samt Final test.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se