Kursplan för

Instrumentflygning
Instrument Flying

FLYU40, 18 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2019-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att få så goda kunskaper och färdigheter som motsvarar det som krävs vid kontrollflygning för instrumentbehörighet, flermorotbehörighet och kommersiellt flygcertifikat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Nationella och internationella regelverk som styr flygutbildning inom det kommersiella flyget och deras tillämpningar. Fortsatt utbildning att under visuella och instrumentväderförhållanden lära sig behärska både en och två-motorflygplan i alla normala och nödsituationer. Kursen innefattar såväl praktisk flygning, syntetisk flygning i Flight and Procedure Trainer (FNPT) som relaterad teoriutbildning.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Undervisningen sker i form av praktisk flygundervisning i flygplan, syntetisk flygning i Flight and Procedure Trainer (FNPT), teorilektioner, självständiga studier och förberedelser. Varje flygpass är en delexamination och måste vara godkänt både avseende teoretiska kunskaper/förberedelser och flygprestationer för att få gå vidare till nästa flygpass. Slutexamination sker vid checkpass inför av skolan utsedd kontrollant, som avslutning på kursen. Vid underkänt resultat på flygpass kan upp till två repetitionspass samt ett kontrollpass medges. Vid underkänt kontrollpass kommer fortsatt tillträde till kursen inte att medges.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se