Kursplan för

Flygteori privatflygcertifikat (flygplan)
Flight Theory PPL (Aircraft)

FLYU05, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2019-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger en grundläggande kunskap inom de flygteoretiska ämnena så att studenten på ett säkert sätt kan framföra ett flygplan som befälhavare.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar den teoriutbildning som enligt gällande europeiskt regelverk krävs för att erhålla privatflygcertifikat PPL(A).

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Undervisningen sker i form av teorilektioner samt självständiga studier och förberedelser. Examination sker i form av teoretiska slutprov som skrivs på dator eller pappersform. För godkänt krävs minst 75% rätt på samtliga slutprov.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska övningar, föreläsningar och seminarier.