Kursplan för

Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet
Introduction to the Pedagogy of Aviation Training

FLYF15, 10 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2021-03-31

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller allmän orientering på olika perspektiv på lärande och didaktik. Kunskaper och förmågor inom kommunikation, reflektion, peer review (feedback), och tillämpad retorik, är här särskilt framträdande.

Kursens innehåll är starkt sammankopplat med lärandeprocesserna under kursen. Praktiska övningar vid kursträffar ”on-campus” är lika bärande som de akademiska undersökande uppgifterna vilka är förlagda till ett distansutbildningsverktyg för utbildningens resultat.

Kursens innehåll baseras på förkunskaper och de individuella erfarenheter av flygbranschen som studenterna har med sig till kursen vilket nyttjas vid de olika uppgifterna som kursen är uppbyggd kring. Studenter med tidigare undervisningserfarenhet erbjuds därmed möjlighet att fördjupa sina kunskapsnivåer och färdigheter inom individuellt uppsatta delmål.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningar, aktivt deltagande i seminarier och övningar samt genom att den studerande genomför en avslutande provlektion inom eget valt ämne.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Michael Johansson, michael.johansson@tfhs.lu.se
Hemsida: http://www.tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.