Kursplan för

Projektarbete
Project Work

FLYF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2021-03-31

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att de studerande, med ett vetenskapligt förhållningssätt, ska visa prov på den samlade kunskap utbildningen gett genom att fördjupa sig i ett område kopplat till yrkesrollen som pilot.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en grundläggande orientering om vetenskapsteori, akademiskt skrivande och vetenskapliga metoder. De studerande fördjupar sig med ett vetenskapligt förhållningssätt i en frågeställning inom yrkesområdet. Kursen redovisas genom att de studerande lämnar in ett skriftligt arbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningar, aktivt deltagande i seminarier och genom att den studerande framlägger ett avslutande skriftligt godkänt projektarbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Mark Milich, mark.milich@tfhs.lu.se
Examinator: Mark Milich, mark.milich@tfhs.lu.se