Kursplan för

Examensarbete för kandidatexamen i trafikflyg
Bachelor Project

FLYL01, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper. Fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Obligatorisk för: XGTRF3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt tillämpa kunskaper förvärvade under utbildningen samt applicera dessa på en problemställning inom aeronautiska vetenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen ges en orientering om grundläggande metodik i rapportskrivning. I samarbete med handledaren väljer studenten en specifik problemställning inom de aeronautiska vetenskaperna som hon eller han sedan arbetar fördjupande med. Studenterna kan välja att skriva individuellt eller i grupper på två personer. Slutligen ska studenten/grupperna lämna in ett skriftligt arbete som också redovisas muntligen och opponera på andras arbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examination sker genom att studenten framlägger, och godkänns på, en uppsats/rapport, samt deltar i granskningen av andras uppsatser/rapporter i seminarieform.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Examinator: Nicklas Dahlström, nicklas.dahlstrom@tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar samt möten med handledaren, individuellt eller i grupp.