Kursplan för

Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet
Introduction to the Pedagogy of Aviation Training

FLYF15, 10 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller en inledande allmän orientering om pedagogik som praktisk humanvetenskap i vid mening. Kursen innehåller också allmän orientering om skiftande innebörder i pedagogiska nyckelbegrepp såsom kunskap, lärande, undervisning och utbildning samt om hur dessa omsätts i praktiken.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska föreläsningar och seminarier samt godkänd skriftlig tentamen och provlektion.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Michael Johansson, michael.johansson@tfhs.lu.se
Hemsida: http://www.tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.