Kursplan för

Management inom flygbranschen
Aviation Management

FLYF10, 10 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera piloter eller blivande piloter till lednings- och managementfrågor inom flygbranschen genom undervisning i centrala koncept inom området samt praktiska exempel från flygbolag och flygindustrin som helhet.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande delar:

  1. Ledarskap
  2. Kommunikation
  3. Ekonomi
  4. Marknadsföring

Kursen avslutas med ett seminarium grundat på ett av studenten valt fördjupningsarbete inom någon av ovanstående delar med inriktning på flygområdet.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska föreläsningar och seminarier samt skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Examinator: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Nicklas Dahlström, nicklas.dahlstrom@tfhs.lu.se
Hemsida: http://www.tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och övningar.