Kursplan för

Projektarbete
Project Work

FLYF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet är att de studerande ska visa prov på den samlade kunskap utbildningen gett genom att fördjupa sig i ett område kopplat till yrkesrollen som pilot.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en grundläggande orientering om vetenskapligt skrivande. De studerande fördjupar sig med ett vetenskapligt förhållningssätt i en frågeställning inom yrkesområdet. Kursen redovisas genom att de studerande lämnar in ett skriftligt arbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examination sker genom att den studerande framlägger ett skriftligt godkänt projektarbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Nicklas Dahlström, nicklas.dahlstrom@tfhs.lu.se