Kursplan för

Linjeträning
Line Training

FLYB55, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att introducera och kontrollera att studenten har nått en sådan nivå att denna kan fortsätta med sin roll som pilot i linjeoperationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar start och landning av ett specifikt flygplan samt normala operationer i ett passagerarflygplan. Första delen av kursen genomförs med utvalda handledare medan den senare delen är ett rent praktikskede.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Första delprovet examinerar det första delmoment, ”landningsträning”. Delprovet examineras i och med den sista, godkända landningen. Det krävs godkänt betyg för fortsatt kurs. Andra delprovet examinerar andra delmomentet, ”linjeträning”. Examinationen är en godkänd flygning, enligt de operativa bestämmelser som flygningen genomförs under. Handledaren bedömer vid detta tillfälle om praktiken kan fortsätta eller om studenten bör ha ytterligare träning. Vid ytterligare träning examineras denna med ett nytt delprov. Tredje delmoment, ”allmän praktik” avslutas med en godkänd simulatorövning enligt de operativa bestämmelser som träningen genomförs under. Examinatorn bedömer vid detta tillfälle om kursen är godkänd eller om studenten bör ha ytterligare träning. Vid ytterligare träning avslutas denna med ett nytt delprov.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form praktisk handledning.