Kursplan för

Flygoperationer i flerpilotsmiljö
Multi Crew Pilot Operations

FLYB51, 20 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att introducera den studerande till flygbolagsspecifika och flygplansspecifika procedurer och förbererda den studerande för att arbeta och träna i en flerpilotmiljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Delmoment 1:


Delmoment 2:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Delmoment 1 och 2:


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Delmoment 1 och 2:

Kursinnehåll

Delmoment 1:

Utbildning i regler, procedurer och tekniker som ett flygbolag använder för att genomföra en flygning. Delmomenten omfattar operativa och flygplansspecifika ämnen som är nödvändiga för att genomföra den praktiska utbildningen.


Delmoment 2:

Flygplansspecifik träning i simulator där både normala och onormala förhållanden tränas.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Delmoment 1: Undervisningen sker i form obligatorisk lärarledd teoretisk undervisning kompletterad med datorstödd undervisning och självstudier. Kursen avslutas med skriftliga prov. Delmoment 2: Undervisningen sker i form av obligatorisk träning i simulator. Varje träningstillfälle inleds och avslutas med teoretisk genomgång av träningstillfället. Avslutas med praktiskt prov i simulator.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Hemsida: http://www.tfhs.lu.se