Kursplan för

Grundläggande praktisk flyg- och simulatorträning
Basic Flight and Synthetic Training

FLYB46, 27,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen omfattar utbildningen från grundläggande flygutbildning till utbildning i flerpilotsamarbete.
Utbildningen sker i flera delmoment från utbildning i att flyga enmotorigt flygplan under visuella förhållanden till utbildning i att flyga tvåmotoriga flygplan under instrumentförhållanden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

a. Mål för den teoretiska introduktionsdelen (delmoment 1):

b. Mål för den grundläggande praktiska flygutbildningen (delmoment 1 och 2):

c. Mål för den praktiska flygutbildningen i mörkerflygning (delmoment 2):

d. Mål för den grundläggande praktiska instrumentflygutbildningen (delmoment 3):

e. Mål för fortsättningsutbildningen i instrumentflygning i syntetisk miljö (delmoment 3):

f. Mål för den grundläggande utbildningen i flerpilotsamarbete (delmoment 4):

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

a. Mål för den teoretiska introduktionsdelen (delmoment 1):

b. Mål för den grundläggande praktiska flygutbildningen (delmoment 1 och 2):

c. Mål för den praktiska flygutbildningen i mörkerflygning (delmoment 2):

d. Mål för den grundläggande praktiska instrumentflygutbildningen (delmoment 3):

e. Mål för fortsättningsutbildningen i instrumentflygning i syntetisk miljö (delmoment 3):

f. Mål för den grundläggande utbildningen i flerpilotsamarbete (delmoment 4):

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

a. Mål för den teoretiska introduktionsdelen (delmoment 1):

b. Mål för den grundläggande praktiska flygutbildningen (delmoment 1 och 2):

c. Mål för den praktiska flygutbildningen i mörkerflygning (delmoment 2):

d. Mål för den grundläggande praktiska instrumentflygutbildningen (delmoment 3):

e. Mål för fortsättningsutbildningen i instrumentflygning i syntetisk miljö (delmoment 3):

f. Mål för den grundläggande utbildningen i flerpilotsamarbete (delmoment 4):

Kursinnehåll

Kursen är en obligatorisk kurs inom utbildningsprogrammet trafikflygare och är indelad i fyra delmoment:

  1. Teoretisk introduktion motsvarande PPL(A)-teori, grundläggande praktisk flygutbildning motsvarande PPL(A) ensamflygning
  2. Grundläggande praktisk flygutbildning motsvarande PPL(A), samt praktisk flygutbildning i mörkerflygning
  3. Praktisk flygutbildning: grundläggande instrumentflygning, instrumentflygning i syntetisk miljö
  4. Grundläggande utbildning i flerpilotssamarbete

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Undervisningen sker i form av obligatorisk praktisk flygundervisning i flygplan jämte syntetisk flygträning, teorilektioner, självständiga studier och förberedelser. Varje flygpass är en delexamination och måste vara godkänt både avseende teoretiska kunskaper/förberedelser och flygprestationer för fortsatt tillgång till kursen. Examinationen på kursen är klar, då samtliga i kursen ingående flygpass genomförts med godkänt resultat.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Examinator: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Hemsida: http://www.tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av praktisk flygundervisning i flygplan jämte syntetiskt hjälpmedel för flygträning,teorilektioner, självständiga studier och förberedelser.