Kursplan för

Navigation
Navigation

FLYB26, 12 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en förståelse och kompetens inom navigation. Dels som navigation med papper och penna men också de tekniska navigationssystem som finns tillgängliga. Den studerande ska efter kursen kunna utföra navigationsplannering i komplexa miljöer med olika system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Den första delen av kursen, som omfattar allmän navigation, innehåller flera kunskapsmoment som bygger på olika beräkningar. Det andra delmomentet i kursen;  radionavigation, omfattar kunskap om tekniska system.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska föreläsningar och övningar. Examination för varje del sker i form av internetbaserade eller klassrumsbundna Progress Tests. Kursen avslutas med ett Final Test, på utbildningsorten, för varje delmoment. För godkänt krävs godkänt resultat på samtliga Progress Tests samt minst 75 % rätt på genomförda Final Tests.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Allmän navigation.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0219. Benämning: Radionavigation.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@thhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och övningar.