Kursplan för

Meteorologi
Meteorology

FLYB21, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten en introduktion till atmosfäriska processer i relation till flygsäkerhet. Kursen ska ge studenten förmåga att tolka väderfenomen och -mönster för att kunna planera sin flygning och maximera flygsäkerheten.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

.

Kursinnehåll

Kursen omfattar en teoretisk del med vissa grunder i atmosfärens fysik för att förstå de processer som pågår. Tyngdpunkten ligger sedan på flygsäkerhetsmässiga väderföreteelser och väderdokumentation enligt gällande regler. Klimatologi och tropiskt väder studeras mera översiktligt.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska föreläsningar och övningar. Examination för varje del sker i form av internetbaserade eller klassrumsbundna Progress Tests. Kursen avslutas med ett Final Test på utbildningsorten. För godkänt krävs godkänt resultat på samtliga Progress Tests samt minst 75 % rätt på genomfört Final Test.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska övningar, föreläsningar och seminarier.