Kursplan för

Människans förutsättningar och begränsningar
Human Performance and Limitations

FLYB15, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att introducera den studerande till hur människans forutsättningar och begränsningar har inverkan på den studerande i förhållande till flygning. Kursen går igenom många av de männskliga forutsättningar som kan leda till att flygsäkerhet riskeras. Vidare presenteras träningslära och hur den egna fysiska hälsan är kopplad till pilotyrket. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna redovisa och förhålla sig till sina männskliga brister i förhållande till arbetet som pilot.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av två delar.

Första delen behandlar grundläggande aspekter av flygfysiologi omfattande kroppens cirkulations- och respirationssystem, sinnen, syn, balans, hörsel, hälsa och förgiftning. Dessutom genomgås atmosfärens grundläggande element och dess påverkan på människans prestationsförmåga. Utbildning ges också i grundläggande anatomi, fysiologi och träningslära för att ge den studerande kunskap i hur man kan optimera sin prestationsförmåga som trafikflygare.

Kursens andra del behandlar psykologiska aspekter på människans prestationsförmåga i samband med flygning. Delarna som ingår är generell flygpsykologi, cockpit management, automation, beslutsfattande, Human Error, hög och låg arbetsbelastning samt personlighet.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska föreläsningar och övningar. Examination för varje del sker i form av internetbaserade eller klassrumsbundna Progress Tests. Kursen avslutas med ett Final Test på utbildningsorten. För godkänt krävs godkänt resultat på samtliga Progress Tests samt minst 75 % rätt på genomfört Final Test.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska övningar, föreläsningar och seminarier.