Kursplan för

Allmän flygplanslära
Aircraft General Knowledge

FLYB06, 11 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger den studerande en förståelse flygplans sammansatta system och låta den studernade på ett korrekt sätt tolka och förstå flygplanets begränsningar och situation och utifrån dessa göra val vilka bibehåller en hög flyksäkerhetsnivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Delmoment 1 - System, elektronik och motorer

Delmoment 2 - Instrument

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Delmoment 1 - System, elektronik och motorer

Delmoment 2 - Instrument

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Delmoment 1 - System, elektronik och motorer

Delmoment 2 - Instrument

Kursinnehåll

Kursen behandlar flygplanets tekniska uppbyggnad och system och är indelad i två delmoment:

  1. System, elektronik och motorer
  2. Instrument

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska föreläsningar och övningar. Examination för varje del sker i form av internetbaserade eller klassrumsbundna Progress Tests. Kursen avslutas med ett Final Test, på utbildningsorten, för varje delmoment. För godkänt krävs godkänt resultat på samtliga Progress Tests samt minst 75 % rätt på genomförda Final Tests.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: System, elektronik och motorer.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0219. Benämning: Instrument.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Nyström, stefan.nystrom@tfhs.lu.se
Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och övningar.