Kursplan för

Hydromekanik
Hydromechanics

VVRN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2023-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Obligatorisk för: MWLU1
Valfri för: V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall förmedla en fysikalisk förståelse för fenomen och begrepp inom avancerad vattenströmning samt introducera beräkningsmetoder för att analysera en rad viktiga hydrauliska förlopp. Kursen behandlar till övervägande del strömning med fri vattenyta, med tyngdpunkt på kanalströmning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursinnehåll: Fysikaliska modeller, likformighetsanalys, dimensionslösa tal såsom Reynolds tal, Froudes tal. Dimensionsanalys med Buckingham II-teorem. Gränsskiktsteori. Yt- och formmotstånd. Kanalströmning allmänt. Energiprincipen med specifik energi, hydrauliska kontroller, kritisk strömning, Froudes tal. Rörelsemängdsprincipen med hydrauliskt språng. Likformig strömning med Mannings formel och beräkningsmetoder. Teori och analys av svagt föränderlig kanalströmning. Vattenyteprofiler och stegmetoder för beräkning av vattendjup. Rumslig ändring av flödet i kanaler. Praktiska synpunkter på kanalutformning. Flödesmätning i kanaler. Olika typer av överfall och mätrännor. Flödesmätning i rör, bl.a. venturimetern. Snabbt föränderlig strömning i kanaler - bropelare, kontroll av hydrauliska språng.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVR145/VVRA05 eller VVR120/VVRF10 eller motsvarande kurs i grundläggande hydraulik/strömningslära.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVR090

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Magnus Larson, Magnus.Larson@tvrl.lth.se
Kursansvarig: Amir Naghibi, amir.naghibi@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/