Kursplan för

Avancerad avloppsvattenhantering
Advanced Wastewater Treatment

VVAN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Valfri för: K4, MWLU1, V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Framtidens avloppsvattenhantering innebär högt ställda krav på rening gällande såväl näringsämnen som olika mikroföroreningar. Samtidigt finns förväntningar om plats- och energieffektiva lösningar.

Syftet med kursen är att:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

utifrån givna förutsättningar och för kommunala avloppsvatten kunna:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig examination. Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen 1.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig examination
Kod: 0217. Benämning: Tentamen 2.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig examination
Kod: 0317. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KBTF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Michael Cimbritz, michael.cimbritz@chemeng.lth.se
Hemsida: https://www.ple.lth.se