Kursplan för

Grundvattenteknik
Groundwater Engineering

VTGN10, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2024-04-17
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: MWLU1
Valfri för: V4-vr, V4-at, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att lyfta fram och fördjupa kunskaper och färdigheter inom det breda fältet hydrogeologi som stöd för att hantera bygg- och anläggningstekniska frågor samt vattenförsörjnings-, avfallshanterings- och andra samhällsbyggnadsfrågor på ett sätt som beaktar människors behov och övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Hydrogeologi. Grundvattnets uppträdande och rörelse i olika akviferstyper. Markvatten och vattnets rörelse i den omättade zonen. Geologins styrande inverkan på akvifersegenskaperna. Fluktuationer i grundvattennivån i olika tidsperspektiv och formationer. Flöden och flödesstyrande egenskaper. Grundvattnets ålder och temperatur. Grundvattnets kvalitet. Kvalitetsparametrar. Vattenanalyser. Kemisk sammansättning. Kemiska jämvikter i grundvattnet. Förorening av grundvatten och föroreningstransport. Kvalitetsproblemområden, grundvattenförsurning. Borrnings- och brunnsbyggnadsteknik. Hydrauliska egenskaper hos akvifer och brunn. Akvifersangreppssättet; magasinerings- och transportförmåga. Grundvattenavsänkning. Provpumpningsteknik. Utvärdering av provpumpningsdata - teoretiska samband samt analytiska och grafiska lösningsmetoder. Hydrauliska gränser. Kapacitetsbestämning av brunn.

Generella beskrivningar av hantering av olika typer av föroreningskällor. Beskrivning och beräkning av utlakning av föroreningar. En övning med datorberäkningar, fyra kartövningar och en fältdemonstration av hydrauliska tester.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen fem timmar. Prestationerna på tentamen utgör grunden för slutbetyget. Obligatorisk fältdemonstration med tillhörande inlämningsuppgift i grupper om två-tre personer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0116. Benämning: Grundvattenteknik.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMIF50 Miljövetenskap med miljökemisk profil OCH FMAA05 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTG021

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Gerhard Barmen, Gerhard.Barmen@tg.lth.se
Kursansvarig: Jan-Erik Rosberg, Jan-Erik.Rosberg@tg.lth.se
Lärare: Joakim Robygd, joakim.robygd@tg.lth.se
Lärare: Léa Lévy, lea.levy@tg.lth.se
Hemsida: https://www.tg.lth.se/utbildning/examensarbete/

Övrig information

Kursen ges på engelska.