Kursplan för

Grundvattenmodellering och föroreningstransport
Groundwater Modelling and Contaminant Transport

VTGN05, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2024-04-17
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: MWLU1
Valfri för: V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att tillämpa och fördjupa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom det breda fältet hydrogeologi som stöd för att hantera komplexa vattenförsörjnings-, avfallshanterings- och andra samhällsbyggnadsfrågor på ett sätt som beaktar människors behov och övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle. Grundvattenmodellering och föroreningstransport utgör en av huvudkurserna vid en avslutande specialisering och masterutbildning inom vattenresurshantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Hydrogeologi. Grundvattnets uppträdande och rörelse i olika akviferstyper. Flöden och flödesstyrande egenskaper. Grundvattnets kvalitet. Kemiska jämvikter i grundvattnet. Förorening av grundvatten och föroreningstransport. Kvalitetsproblemområden, grundvattenförsurning.

Två mindre och två större obligatoriska tillämpningsuppgifter/projektuppgifter efterliknande kvalificerade konsultuppdrag. Inom uppgifterna får studenterna använda sina teoretiska och praktiska kunskaper på komplexa grundvattenproblem där grundvattentillgång, grundvattenkvalitet, föroreningstransport och föroreningsrisk är huvudtema. Med hjälp av modellerings- och simuleringsverktygen MODFLOW, SEEP2D och MT3DMS inom GMS och PHREEQC får de modellera och beskriva exempelvis natureffekter av förändrade grundvattenuttag i kommunala vattentäkter, grundvattenavsänkningar i samband med anläggningsarbeten, grundvattenkemiska effekter av läckage från gruvavfallsupplag och infiltration av nederbörd med lågt pH.

Arbetet sker i grupper om två studenter med täta möjligheter till lärarkonsultation, minst fyra timmar per enskild liten grupp utöver åtta timmars schemalagd rådfrågning i större grupp. Varje student ska arbeta med minst tre olika studenter vid de fyra uppgifterna. Kamratgranskning vid två av uppgifterna. Skriftlig redovisning av alla uppgifter och muntlig redovisning av minst en uppgift samt opposition och diskussion vid presentationsseminarier. Detaljerad skriftlig och muntlig återkoppling från lärarna till varje grupp om två studenter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Två mindre och två större obligatoriska projektuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning. För godkända projektuppgifter krävs att de uppfyller ställda minimikrav vad avser såväl utformning och presentation som innehåll och bearbetning, hantering och värdering av information relaterad till hydrogeologi, hydrogeokemi, grundvattenmodellering och föroreningstransport. Prestationerna på projektuppgifterna viktas i förhållande till deras omfattning vid sättande av slutbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0115. Benämning: Projektuppgifter grundvattenströmning.
Antal högskolepoäng: 4.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Bedömning av skriftlig rapport och muntlig presentation och opposition vid seminarium.
Kod: 0215. Benämning: Projektuppgifter grundvattentransport och grundvattenkemi.
Antal högskolepoäng: 3.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Bedömning av skriftlig rapport och muntlig presentation och opposition vid seminarium.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Léa Lévy, lea.levy@tg.lth.se
Kursansvarig: Universitetslektor Gerhard Barmen, Gerhard.Barmen@tg.lth.se
Lärare: Gerhard Barmen, Gerhard.Barmen@tg.lth.se
Lärare: Léa Lévy, lea.levy@tg.lth.se
Lärare: Universitetslektor Jan-Erik Rosberg, Jan-Erik.Rosberg@tg.lth.se
Hemsida: https://www.tg.lth.se/utbildning/examensarbete/

Övrig information

Kursen ges på engelska.