Kursplan för

Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur
Integrated Design: Structural Design - Architectural Design

VSMN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2023-03-21

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att etablera en gemensam begreppsapparat avseende konstruktioner; optimering och arkitektoniskt uttryck, i samspelet mellan ingenjörer och arkitekter under den sista delen av utbildningen.

Vidare syftar kursen till att visa att de strukturmekaniska begreppen och det arkitektoniska uttrycket har samband genom vårt sätt att förstå, det ena genom en naturvetenskaplig organisation, det andra genom intuitiv förståelse.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För arkitekterna

 

För ingenjörerna

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en serie föreläsningar och diskussioner kring strukturmekanikens begrepp och beteckningar och en allmän beskrivning av sambandet mellan strukturmekanik/konstruktion och arkitektur. Vidare diskuteras konstruktionselement och hur dessa bidrar till att ge olika uttryck och hur strukturmekanikens begrepp varierar med uttrycket.

Under senare delen bedrivs kursen som ett projektarbete där både civilingenjörs- och arkitektstudenter bidrar till utformning av ett byggandsverk utifrån sin egen blivande professionalism. Projekten definieras så att de rumsliga egenskaperna möter konstruktiva utmaningar. Litteraturen bildar underlag för seminariediskussioner kring mötet mellan rumslig gestaltning och strukturdesign.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Bedömning sker genom inlämnade projekt. I slutprojektet deltar både arkitektstudent och ingenjörsstudent i ett nära samarbete. Detta redovisas vid ett seminarium. För godkänt skall studenten deltagit i undervisningen till 75% och projektredovisningen skall innehålla en kvalitativ diskussion som leder fram till projektförslag.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AFO280, AAHN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Erik Serrano, erik.serrano@construction.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se
Övrig information: Kursen och genomförs i samarbete mellan avd för byggnadsmekanik och formlära. Samläses med motsvarande kurs för A: AAHN10