Kursplan för

Byggnadskonstruktion
Structural Design

VSMF10, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2023-03-21

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper för dimensionering av enkla konstruktionselement i trä, stål och betong, samt grundläggande kunskaper om stomstabilisering och detaljutformning.

Kursens afu-del består av studiebesök och /eller projektföreläsningar, och syftar till att klargöra olika delar och roller i byggprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända konstruktionsuppgifter, godkänd skriftlig tentamen och godkänd afu.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Byggnadskonstruktion.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0211. Benämning: Arbetslivsförankrad utbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro. Dessa timmar är inte medräknade i timplanen.
Kod: 0311. Benämning: Konstruktionsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända konstruktionsuppgifter. Poängen bidrar till slutbetyget.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FME602 Strukturmekanik eller VSMA20 Strukturmekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBK013, VSM611, VBKF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Susanne Heyden, susanne.heyden@construction.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se/utbildning/kurser/