Kursplan för

Byggnadskonstruktion
Structural Design

VSMF10, 9.0 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2024-04-17
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: IBYA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper för dimensionering av enkla konstruktionselement i trä, stål och betong, samt grundläggande kunskaper om stomstabilisering och detaljutformning.

Kursens afu-del består av studiebesök och /eller projektföreläsningar, och syftar till att klargöra olika delar och roller i byggprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända konstruktionsuppgifter, godkänd skriftlig tentamen och godkänd afu.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0111. Benämning: Byggnadskonstruktion.
Antal högskolepoäng: 6.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0211. Benämning: Arbetslivsförankrad utbildning.
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro. Dessa timmar är inte medräknade i timplanen.
Kod: 0311. Benämning: Konstruktionsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända konstruktionsuppgifter. Poängen bidrar till slutbetyget.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VSMA20 Strukturmekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBK013 VSM611 VBKF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Universitetslektor Susanne Heyden, susanne.heyden@construction.lth.se
Hemsida: https://www.byggmek.lth.se/utbildning/kurser/

Övrig information

Ev reskostnader i samband med studiebesök betalas av studenten.