Kursplan för

Teknisk modellering: Bärverksanalys
Engineering Modelling: Analysis of Structures

VSMF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2023-03-21

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Analys av stänger, balkar, fackverk och ramar tillhör de vanligaste beräkningsuppgifterna för en konstruktör. Kursens syfte är att ge kunskaper om att välja fysikaliskt riktiga modeller samt att använda dessa för att lösa ingenjörsproblem. Det generella i den elementbaserade analysmetoden understryks genom att även endimensionella flödesproblem som värmeledning, diffusion och grundvattenströmning behandlas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Matrisalgebra. Introduktion till diskreta system. Elementformulering för stång och balk. Elementbaserad analys av plana fackverk och ramar. Modelleringsaspekter; symmetri, leder i ramar, bivillkor, statisk kondensering, reducerade ekvationssystem. Endimensionella flödesproblem; värmeledning, diffusion, grundvattenströmning, rörströmning och elektrisk ström. Fjädrande upplag. Analys av ramar och fackverk med hänsyn tagen till geometrisk ickelinjäritet (andra ordningens teori) och instabilitet. Analys av ramar och fackverk med hänsyn tagen till materiell ickelinjäritet.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter, laboration och skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Teknisk modellering: Bärverksanalys.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0216. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VSMA05 Byggnadsmekanik ELLER FME602 Strukturmekanik ELLER VSMA20 Strukturmekanik OCH FMA420 Linjär algebra ELLER FMAB20 Linjär algebra OCH FMAA05 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VSM150

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Henrik Danielsson, henrik.danielsson@construction.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se