Kursplan för

Fordonsteknik
Automotive Technology

MVKP55, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-tt
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge breda kunskaper och grundläggande färdigheter om vägfordon, deras funktion och varför de är utformade som de är.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

 

Kursen behandlar vägfordon, såsom bilar, lastbilar och bussar. Först ges en allmän beskrivning av vägfordon och relevanta definitioner. Den historiska utvecklingen presenteras. Kopplingen mellan fordonsegenskaper och kraven från olika användare och applikationer förklaras. Kursen innehåller också en översikt över fordonssäkerhet och miljöfrågor. Tillämpning av grundläggande principer, koncept och ekvationer på grepp, kinematik och fordonsdynamik genom systemen för däck, hjulupphängning, chassi och karosseri; aerodynamik och ergonomi; konventionella, elektriska och hybrida drivlinor, transmissioner, drivlinor och bromssystem lärs ut och undersöks praktiskt. Självkörande fordon och användning av förstärkt verklighet (augmented reality) presenteras och demonstreras.

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, laborationer och projekt. Företagsbesök, föreläsningar från branschexperter och interaktion med formula student-projektet är alla en del av kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med skalan underkänt, 3, 4, 5 normalt motsvarande 50, 65, och 80 % av maximal poäng. För att äga rätt att delta i tentamina skall samtliga obligatoriska laborationer och projekt ha redovisats och godkänts.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr Martin Tunér, Martin.Tuner@energy.lth.se
Examinator: Dr Martin Tunér, Martin.Tuner@energy.lth.se
Kursansvarig: Sebastian Verhelst, sebastian.verhelst@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/