Kursplan för

Biomassaomvandling
Biomass Conversion

MVKP36, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Hållbar energiteknik.
Obligatorisk för: MHET2
Valfri för: M4-en, W5-et
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om viktiga fysikaliska och kemiska processer involverade i omvandlingen av biomassa till olika former av bioenergi, att studera biomassaomvandlingsvägar och att studera olika omvandlingsteknologier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

I den här kursen ges en översikt över andelen bioenergi i energimixen, hållbarhetsaspekter av omvandling av biomassa och potentialen hos biomassa för att möta olika behov och krav för framtida energibehov. Grundläggande kunskap om olika former av bioenergi (bioil, biogas, biokol, värme och el) och olika vägar för omvandling av biomassa till bioenergi (biokemisk och termokemisk) ges. Samtidigt som olika omvandlingsvägar diskuteras, ligger kursens huvudfokus på termokemisk omvandling (pyrolys, förgasning och förbränning) och de involverade teknologierna (fluidiserad bädd, förgasare och rostbränning). De grundläggande fysikaliska och kemiska processerna involverade i biomassaomvandling, värme- och massöverföring, förbränningsteori i närvaro av tvåfasflöden och relevanta ämnen inom vätskedynamik, granskas.

I kursen ingår föreläsningar, gästföreläsningar, läxor och miniprojekt samt ett studiebesök på en produktionsenhet för biomassakraft.

Kursinnehållet inkluderar följande ämnen

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Betygsskala: TH - (U, 3,4,5) - (Underkänd, tre, fyra, fem) Bedömning: En skriftlig tentamen i slutet av kursen. Obligatoriskt projektarbete och inlämningsuppgifter/hemuppgifter. De obligatoriska uppgifterna och övningarna redovisas skriftligt, individuellt. Projektuppgifterna görs i mindre grupper och redovisas skriftligt per grupp. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMV031 Värmeöverföring ELLER MMV211 Strömningslära ELLER MMVF10 Strömningslära ELLER MMVF05 Värmeöverföring ELLER MMVA01 Termodynamik med Strömningslära ELLER MMVN10 Strömningslära
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Hesameddin Fatehi, hesameddin.fatehi@energy.lth.se
Examinator: Hesameddin Fatehi, hesameddin.fatehi@energy.lth.se
Övrig information: Course web page https://www.energy.lth.se/utbildning/